Ordlista sparande

Vad innebär de olika orden ränta, räntesats, effektiv ränta, insättningsgaranti, bank, kreditmarknadsbolag och inlåningsföretag. Vi reder ut begreppen.

Ränta, räntesats, effektiv ränta, insättningsgaranti, bank, kreditmarknadsbolag och inlåningsföretag? Vi reder ut begreppen.

Ränta

Ränta är vad du får när du spar dina pengar. Räntan är vanligtvis en procentsats av det sparade beloppet och beräknas på dagsbasis 365/365 (eller 366/366 för skottår). Exempel: Du sparar 10.000 kr på ett konto med 5% ränta i 100 dagar. Din ränta blir då 10.000 x 5% x 100 / 365 = 136,99 kr.

Räntesats

Räntesats är den ränta som du får på ditt sparande uttryckt i procent av sparandet.

Rörlig ränta

Rörlig ränta betyder att räntan kan ändras under din sparperiod. Det betyder att räntan på ditt sparande kan höjas, eller sänkas. Det är därför viktigt att du med jämna mellanrum bevakar ditt sparande om du har rörlig ränta.

Om du t.ex. har sparat 10.000 kr under 1 år och räntan under de första 100 dagarna är 5% och de sista 265 dagarna är 4% så blir din ränta 10.000 x (5% x 100 + 4% x 265) / 365 = 427,40 kr.

Den rörliga räntan bestäms av ditt sparföretag och beror bl.a. av STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) som visar en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal s.k. Stiborbanker.

Bunden ränta

Bunden ränta är till skillnad från rörlig ränta oförändrad över hela din sparperiod. Det betyder att du inte behöver vara orolig för att din ränta ska sjunka under sparperioden. Ofta så är den bundna räntan dessutom högre än den rörliga räntan. Nackdelen är att du normalt inte kan göra uttag under under den period som din ränta är bunden.

Effektiv ränta

Effektiv ränta, eller effektiv årsränta, anger den ränta som du får på årsbasis. Den effektiva räntan på sparpengar kan vara både högre än den nominella räntan, eftersom du får ränta på räntan och lägre, eftersom vissa banker tar ut avgifter på ditt sparande. Därför ska du alltid jämföra effektiv ränta.

Lägsta-saldo-ränta

Vissa konton ger bara ränta på det lägsta saldot under månaden. De pengar som du rör under månaden får låg ränta, eller ingen alls. Om du t.ex. har ett saldo på 10.000 kr alla dagar utom en dag i månaden riskerar du att bli av med hela räntan.

Räntetrappa

En räntetrappa betyder att du får högre (eller lägre) ränta när saldot når över en viss nivå. Antingen får du då högre räntan på hela saldot, eller bara på den del av saldot som ligger över gränsen. Den här typen av konto har ofta även uttagsavgifter, så se upp med det.

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker och kreditmarknadsföretag. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per person och institut.

Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten, vilket gör att räntan till kunderna ofta är lägre. Läs mer på Riksgäldens hemsida.

Uttagsavgift

Vissa banker och sparinstitut tar ut en avgift när du gör ett uttag på ditt sparande. Avsikten är att öka bankens eller sparinstitutets vinst och göra det svårare för kunden att ta ut sina sparmedel.

Fria uttag

Många sparinstitut tar ut en avgift när du gör ett uttag på ditt sparande. Avgiftsfria uttag är dock inte detsamma som fria uttag. På konton med bindningstid är ofta själva uttaget avgiftsfritt, men du kan bara ta ut dina pengar vid bindningstidens slut.

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Du beställer Mobilt BankID via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad.

Exakt hur du beställer ett Mobilt BankID skiljer sig litet åt mellan olika banker. Hör med din bank. Här kan du testa ditt BankID: https://test.bankid.com/

Bank

En bank är ett vinstinriktat företag som framförallt ägnar sig åt att skapa nya ”pengar” i form av krediter. Utöver denna centrala funktion fungerar banken också som en mellanhand och bedriver inlåning och utlåning samt överföring av pengar.

Kreditmarknadsbolag

Ett kreditmarknadsbolag är ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indirekt via ett företag med vilket det finns ett nära samband, och lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

Inlåningsföretag

Inlåning innebär att en bank eller liknande institution lånar pengar, exempelvis från privatpersoner. Det är det som händer när man ”sätter in” pengar på banken. Den ränta man får på sitt bankkonto kallas inlåningsränta. Från och med 1 juli 2004 är det tillåtet för vissa företag som inte är banker att syssla med inlåning, nämligen inlåningsföretag samt kreditmarknadsföretag. Ett inlåningsföretag får ta emot upp till 50 000 kronor av en privatperson. Denna insättning skyddas inte av den statliga insättningsgarantin.

Börja spara med hög ränta