APP Fastigheter


APP Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Genom kompetens, kreativitet och engagemang utmanar vi branschen och skapar fastigheter med bestående värden. APPs moderbolag har investerat över 100 MSEK i aktieägarkapital i APP Fastigheter. APP Fastigheter kommer inte genomföra utdelning till ägarna så att eget kapital understiger 100 MSEK.

Idag äger vi 15 fastigheter med ett totalt förvaltningsvärde om ca 1,2 MDR SEK samt en årlig hyresintäkt om 90 MSEK. Bolaget har över 140 st hyresgäster, fördelade på 125 000 m2. Största hyresgästen står för 8,9 % av den totala intäkten.


Läs mer om APP Fastigheter

Tertialrapport för januari - april 2020

Första tertialet läggs till handlingarna som en stark period där vi konstaterar att hyresintäkterna ökade med 31 procent jämfört med motsvarande period 2019. Vi levererar ett förvaltningsresultat om 7,4 MSEK. Resultatnivån är svagare än motsvarade tertial förra året, det lägre resultatet tillskrivs de faktum att vi under perioden har realiserat budgeterade kostnader för ett antal projekt under produktion som, i dagsläget inte genererar hyresintäkter samt viss ökning för central administration.


Läs hela rapporten

Ökad soliditet till 23% (18)
Ökade hyresintäkter med 31%, 31,4 MSEK (24)
Resultat före skatt 9 MSEK (10)