APP Fastigheter


APP Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Genom kompetens, kreativitet och engagemang utmanar vi branschen och skapar fastigheter med bestående värden. APPs moderbolag har investerat över 100 MSEK i aktieägarkapital i APP Fastigheter. APP Fastigheter kommer inte genomföra utdelning till ägarna så att eget kapital understiger 100 MSEK.

Idag äger vi 15 fastigheter med ett totalt förvaltningsvärde om ca 1,2 MDR SEK samt en årlig hyresintäkt om 90 MSEK. Bolaget har över 140 st hyresgäster, fördelade på 125 000 m2. Största hyresgästen står för 8,9 % av den totala intäkten.


Läs mer om APP Fastigheter

Bokslutskommuniké 2020. Finansiellt utfall 2019 i sammandrag.

APP Fastigheter-koncernen går väldigt starkt. Vi arbetar aktivt med befintliga fastigheter och genomför hyresgästanpassningar med förlängning av hyresavtal. Det dagliga arbetet med driftnettooptimering visar resultat månad för månad. För 2019 har värdeutvecklingen i fastighetsportföljen och periodresultat överträffat budget. 2019 är det bästa årsbokslutet som APP Fastigheter genererat och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget 2020.


Läs bokslutskommunikén

Ökat förvaltningsresultat med 260%
Ökade hyresintäkter med 50%, 87 MSEK (58)
Resultat före skatt 112 MSEK (29)